การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับรังสี UV ของแผ่นฟิล์มสารเพกตินจากกะหล่ำปลีผสมสารสกัดจากทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิกา ไกลถิ่น, ญาณิศา หินทราย, เกศรา สุขขี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัตร อ้ายแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติใช้เวลาในการย่อยสลายนาน เพื่อลดปริมาณขยะจากธรรมชาติและเพิ่มต้นทุนให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการนำเศษกะหล่ำปลีไปสกัดเพกตินและนำเพกตินของกะหล่ำที่สกัดได้มาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มพร้อมผสมสารสกัดหยาบจากใบทับทิมและเปลือกทับทิม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับรังสี UV ของแผ่นฟิล์มผสมสารสกัดจากทับทิมต่อไป ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสกัดสารเพกทินโดยใช้กะหล่ำปลีเพื่อนำมาขึ้นรูปแผ่นฟิล์มผสมสารสกัดทับทิมเพื่อทำให้เป็นแผ่นฟิล์มสารเพกตินจากกะหล่ำปลีผสมสารสกัดทับทิมย่อยสลายได้