การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับรังสี UV ของแผ่นฟิลม์ Nanocelluose ผสมสารสกัดจากสะระแหน่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส กรรณิกา, ธัญชนก ธนะกองแก้ว, ธัญชนิต ธนะกองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย, จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์นาโนเซลลูโลสจากผักตบชวา ปรับปรุงผิวแผ่นฟิล์มนาโน เซลลูโลสจากผักตบชวาด้วยการผสมสารสกัดจากสะระแหน่ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับรังสี UV ของแผ่นฟิล์มนาโนเซลลูโลสจากผักตบชวาผสมสารสกัดจากสะระแหน่ นำไปสู่การพัฒนาต่อเป็น บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรังสี UV ได้ โดยกระบวนการแรก คือ การสังเคราะห์นาโนเซลลูโลสจากผักตบชวา ด้วยวิธีการย่อยด้วยกรด จากนั้นปรับปรุงผิวนาโนเซลลูโลสด้วยสารสกัดจากสะระแหน่ที่สกัดด้วยเอทานอล นำนาโนเซลลูโลสที่ผ่านการปรับปรุงผิวไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มด้วยสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การนำแผ่นฟิล์มที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติ 3 ด้านคือ 1.ทดสอบคุณสมบัติด้าน สัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 2.ทดสอบการทนต่อแรงดึงและ แรงอัดด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงอัด (Universal Test Machine: UTM) และ 3.ทดสอบ ประสิทธิภาพในการดูดซับรังสี UV ด้วยเครื่อง UV-Vis NIR Spectrophotometer