การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีย้อมของผ้าฝ้ายโดยใช้โปรตีนจากเมล็ดจามจุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา นันต๊ะยศ, สรันภัทร สวนโพธิ์, กฤตชฎากรณ์ จันทร์น้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร, ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเสื้อผ้าในปัจจุบันมีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งเสื้อผ้าคือหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิต เสื้อผ้าในปัจจุบันผลิตมากจากเส้นใยที่มีความหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือเส้นใยฝ้ายที่นิยมนำมาทำเป็นเสื้อผ้าใส่ แต่พบปัญหาของผ้าฝ้าย เมื่อนำผ้าฝ้ายไปซักจะทำให้สีตกออกมาและทำให้ผ้าฝ้ายไม่มีสีที่สวยงามเมื่อใช้สารช่วยติดสีย้อมที่ใส่สารเคมีก็อันตราย ผู้จัดทำจึงได้นำโปรตีนจากเมล็ดจามจุรีมาช่วยในการลดการตกสีของผ้าฝ้ายโดยการสกัดเอาโปรตีนจากเมล็ดจามจุรีออกมาใช้วิธีสกัดคล้ายกับการผลิตเต้าหู้จากถั่วเหลือง เมื่อได้โปรตีนก็จะนำไปผสมกับสีย้อมแล้วนำไปย้อมผ้า ก็จะได้ผ้าฝ้ายที่สีไม่ตก และเพิ่มประสิทธิภาพของผ้าฝ้ายให้ใช้ได้นานขึ้น