เว็บแอปพลิเคชัน HealthScan AI

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินพัฒน์ ขุนเจริญ, จักเรศ อุดรพงศ์พันธ์, เอกกวี วรรณรัก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยมีสถานพยาบาลจำนวนมากที่ให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน จำนวนสถานพยาบาลเหล่านี้ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการรักษาและดูแลสุขภาพของประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามจำนวนประชากรในประเทศไทยก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี และการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้บริการด้านสุขภาพที่มีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการทางการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยต้องรอนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงและทำให้เสียเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

ซึ่งในปัจจุบันพบว่าได้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พยายาม นำมาแก้ไขการให้บริการในโรงพยาบาล และได้มีการนำ AI มาพัฒนาระบบต่างๆ โดย AI หรือ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) เป็นกลุ่มการคำนวณที่ออกแบบมาให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานและคิดเชิงปัญญาเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ได้ ซึ่งในปัจจุบัน AI ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากความสามารถของ AI ที่สามารถทำงานที่ซับซ้อนและจัดการกับข้อมูลมหาศาลได้ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองได้ โดยไม่ต้องมีการโปรแกรมใหม่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ และ AI ยังมีการใช้งานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์เว็บ เกมคอมพิวเตอร์ การทำนายสภาพอากาศ การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ และอื่น ๆ

จากข้อมูลการศึกษาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันวิเคราะห์สุขภาพและโรคเบื้องต้น ด้วยการประมวลผลของ AI เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรค และแนวทางการรักษา ถ้าผลการวิเคราะห์โรคหรืออาการไม่ร้ายแรง ผู้ใช้งานสามารถรักษาอาการได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ช่วยลดการแออัดและการให้บริการของสถานพยาบาล แต่หากผลการวิเคราะห์อาการร้ายแรง ผู้ใช้งานจะได้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและรักษาได้อย่างทันท่วงที