เว็บแอปพลิเคชันปลอบประโลมอารมณ์ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชประภา ไชยโยธา, ภัทรวรรณ นามราชา, ธนัชชา เดชทวีโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เว็บแอปพลิเคชันปลอบประโลมอารมณ์ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ( Emotional Shooting Web Application ) สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันปลอบประโลมอารมณ์ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการประมวลผลของเว็บแอปพลิเคชันปลอบประโลมอารมณ์ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

  3. ความพึงพอใจหลังจากใช้แอพ

ปพลิเคชันปลอบประโลมอารมณ์ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยลัยเชียงราย จำนวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่มผู้ใช้งานแบบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า เว็บแอปพลิเคชันปลอบประโลมอารมณ์ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถปลอบประโลมอารมณ์ของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกดีขึ้น