หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสำหรับห้องเรียน ด้วยแสงUVC

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธฤตวัน จันทร์ทอง, ปรณัฐ ฮ่องซุ่น, วรชาติ พวงทับทิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภาพรรณ ทองคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราธิวาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเชื้อไวรัสต่างๆ อย่างเช่น เชื้อไวรัสโคโรน่า โควิค19 ที่ยังไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่กระจายได้ การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงของโรคได้ดี แต่อาจไม่สามารถป้องกันการติดต่อของเชื้อได้เสมอไปเพราะถึงแม้จะฉีดวัคซีนก็ยังสามารถติดและแพร่กระจายเชื้อต่อได้ คณะผู้จัดทำคิดว่าทางที่ดีที่สุดในการกำจัดเชื้อโรคโควิค19 ให้น้อยลงหรือหมดไป แม้ว่าเป็นไปได้ยาก แต่การกำจัดเชื้อโรคก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสได้ ในการกำจัดเชื้อโรคและไวรัส จำเป็นที่จะต้องทำลายเชื้อโดยตรง ซึ่งเป็นการกระทำที่มีความเสี่ยง และความอันตรายต่อบุคคลที่ทำงานนี้และคนใกล้ชิด ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการจัดทำโครงงาน เรื่อง “MODEL: NOTO-ROBOTCOVID UV-C” หุ่นยนต์กำจัดเชื้อโรค เพื่อสร้างและศึกษา “MODEL: NOTO-ROBOTCOVID UV-C” สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อใช้แทนบุคลากร ลดการสัมผัสการติดเชื้อ