ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเท้ากับความยาวขา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ พรหมชาติ, อลันต์ สะนิ, วารยา การดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัลอามีน สะมาแอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราธิวาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเท้ากับความยาวขาและสร้างสมการพยากรณ์ระหว่างความยาวเท้ากับความยาวขาของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ เพื่อคาดคะเนความยาวขาที่ได้จากความยาวเท้าและลดปัญหาที่พบเจอไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อขนาดกางเกงที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่แน่ชัดของสัดส่วนความยาวขา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2565 สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified- Random Sampling) ตามอายุ 12-19 ปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 352 คน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนโรงเรียนนราธิวาสในแต่ละช่วงอายุมีความยาวเท้าที่แตกต่างกันไป แม้แต่ในช่วงอายุเดียวกันก็ยังคงมีความยาวเท้าที่แตกต่างกัน อีกทั้งจากการสำรวจและการศึกษาพบว่าคนที่มีความยาวเท้าที่มากในแต่ละช่วงอายุมีแนวโน้มมีความยาวขาที่มากกว่าคนที่มีความยาวเท้าที่สั้น ซึ่งเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นเมื่อได้นำข้อมูลจากการสำรวจมาสร้างกราฟโดยจะสังเกตได้ว่ากราฟมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง เป็นผลให้ความยาวเท้าแปรผันตรงกับความยาวขา และสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเท้ากับความยาวขาของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนทั้งหมดได้ดังนี้ y = 50.82 + 1.47x สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของอายุ12 ปี คือ y = 31.98 + 2.16x อีกทั้งสามารถหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเท้ากับความยาวขาของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในแต่ละช่วงอายุได้ดังนี้

อายุ 13 ปี คือ y = 40.43+ 1.78x, อายุ 14 ปี คือ y = 68.7 + 0.76x,

อายุ 15 ปี คือ y = 65.43 + 0.90x, อายุ16 ปี คือ y = 45 + 1.73x,

อายุ17 ปี คือ y = 42.64 + 1.8x, อายุ18 ปี คือ y = 44.91 + 1.77x

และ อายุ19 ปี คือ y = 28.78 + 2.31x