เครื่องพ่นสเปรย์พิฆาตยุงอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร วงศ์วิชยาภรณ์, พงชธร กาจณรงค์, ธีรดนย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจรา โทแหล่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องพ่นสเปรย์พิฆาตยุงอัตโนมัติ

โครงงานนี้ ได้แนวคิดมาจากการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดยุงแบบอัตโนมัติแทนการใช้กระบอกพ่นกำจัดยุงแบบเดิม

วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาการใช้กระบอกพ่นกำจัดยุงแบบเดิมให้คนเดินฉีด มาเป็นการพัฒนาอุปกรณ์การใช้เครื่องพ่นสเปรย์พิฆาตยุงอัตโนมัติ โดยการใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมภาษา C ลงในบอร์ด กำหนดช่วงเวลาการฉีดพ่นยุง และตั้งเวลาฉีดพ่นได้ตามต้องการ สารที่ใช้ในการกำจัดยุง จะใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ ที่ซึ่งมีคุณสมบัติในการไล่ยุง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษา พบว่า เครื่องพ่นสเปรย์พิฆาตยุงอัตโนมัติสามารถกำจัดยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการเดินฉีดพ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการทำโครงงานนี้ คือ สามารถนำอุปกรณ์เครื่องพ่นสเปรย์พิฆาตยุงอัตโนมัติไปใช้งานในห้องเรียนจริง เพื่อช่วยลดอุบัติการณ์ความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ