เครื่องบำบัดน้ำเสียระบบ EC โดยใช้ Solar Chemical

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไวกูณฐ์ พันธุ์ตัน, ภัคพล สุวรรณชาติ, พชร วงษ์มา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชฎาพร วัชรวิชานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียมีหลายวิธี เช่น กระบวนการทางเคมี (Chemical process) กระบวนการทางชีววิทยา (Biological process) กระบวนการทางกายภาพ (Physical process) และกระบวนการทางกายภาพ-เคมี (Physical-chemical process) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารที่ละลายในน้ำเสียชนิดนั้นเป็นสารประเภทใด ในปัจจุบันพบว่ามีการผลิตสารอินทรีย์สังเคราะห์หลายประเภทมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานส่วนใหญ่มักเป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่หรือมีโครงสร้างแตกต่างจากสารอินทรีย์ธรรมชาติ สารอินทรีย์สังเคราะห์หลายชนิดจึงย่อยสลายได้ยากด้วยกระบวนการทางชีวภาพ จากการสำรวจแหล่งน้ำในจังหวัดนครราชสีมา มีน้ำเสียที่ควรศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 น้ำเสียจากน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และกลุ่มที่ 2 คือน้ำเสียจากน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำตะคลองควรมีวิธีการกำจัดที่เหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียระบบ EC และนำมาประยุกต์ใช้กับพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือเรียกว่าการบำบัดน้ำเสียแบบSolar Chemicalเพื่อนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียของน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำตะคลองในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเครื่องบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นได้มีการพัฒนา 2 กระบวนการ คือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียระบบ EC โดยใช้ Solar chemicalและกระบวนการแยกตะกอนทางกายภาพ-เคมีประกอบด้วยชั้นกรองถ่าน-ทราย-หินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกตะกอนและโลหะหนักซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยมีการใช้แผงโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ และต่อเข้ากับระบบ EC (Electrocoagulationsystem) จากนั้นนำไปกรองผ่านชั้นกรอง ถ่าน-ทราย-หินและนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมากวิเคราะห์ความเป็นกรด-เบส(pH) ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดที่ละลายในน้ำ(TDS) เทียบสีของน้ำ และปริมาณจุลลินทรีย์ผลที่ได้พบว่า ตัวย่างน้ำเสียทิ้งที่ศึกษา 2 กลุ่ม หลังจากผ่านกระบวนการบำบัดด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียระบบ ECโดยใช้ Solar chemicalมีคุณภาพน้ำดีขึ้นไม่เกินค่ามาตรฐานสามารถปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งและแม่น้ำลำตะคลองได้