การใช้ตัวตรวจจับเสียงของสมาทโฟนในการหาค่า g จากเปลของนิวตัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลวรรณ อินฟ้าแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนงค์นาฏ คงกล้า, นูรดิง สามานุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาการใช้ตัวตรวจจับเสียงของสมาทโฟนในการหาค่า g จากเปลของนิวตัน เพื่อประยุกต์ใช้เปลของนิวตัน ร่วมกับสมาร์ทโฟนที่ใช้แอปพลิเคชั่น Phyphox ในการสร้างชุดทดลองสำหรับทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในพื้นที่อำเภอดอนสัก ผลการทดลองพบว่า ชุดทดลองสามารถใช้หาค่า g โครงงานแสดงให้เห็นว่าการใช้ตัวตรวจจับเสียงของสมาทโฟนในการหาค่า g จากเปลของนิวตัน เป็นวิธีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความสะดวก ประหยัด และสามารถเข้าถึงได้ง่าย