การเกษตรเเละพลังงานทดเเทนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิพงษ์ ใจซื่อ, ณัฐภัทร สมใจหมาย, วิวัฒกรณ์ ทวะกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก ศรีนวลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นจะนำระบบ Internet of things (IOT) มาศึกษาและปรับใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเกษตรอัจฉริยะ คือการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์โดยการนำระบบ IOT เข้ามาช่วยในการวัดอุณหภูมิ, ค่า pH, ตรวจสอบความชื้นในดิน และควบคุมการใส่ปุ๋ย โดยจะมีระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ เมื่อค่าที่ตั้งไว้ไม่เสถียร นอกจากนี้เรายังตรวจสอบค่าของปัจจัยต่างๆ ได้ตลอดเวลา ทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากสามารถดูแลพื้นที่เพาะปลูกได้จากพื้นที่ห่างไกลผ่านแอปพลิเคชั่น และส่วนที่ 2 พลังงานทดแทนอัจฉริยะ เราได้นำระบบ IOT เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทนในส่วนของการกักเก็บพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษา 2 อย่างคือ การใช้พลังงานโซล่าเซลล์ และการผลิตแก๊สชีวภาพ