อากาศยานไร้คนขับสำหรับควบคุมการพ่นยากำจัดเพื่อควบคุมแพร่ขยายของเพลี้ยไก่แจ้บริเวณสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนรี สุวรรณประสิทธิ์, นวพร กุสสลานุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาพร เปรมกมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อากาศยานไร้คนขับสำหรับควบคุมการพ่นยากำจัดเพื่อควบคุมแพร่ขยายของเพลี้ยไก่แจ้บริเวณสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสำหรับการควบคุมการพ่นยากำจัดเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของเพลี้ยไก่แจ้ โดยมีวิธีการดำเนินการ คือ ออกแบบโดรนเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการเรื่องขนาดของโดรนให้เหมาะสมกับการใช้งาน จากนั้นออกแบบถังที่มีขนาดเหมาะสมกับโดรนและสามารถบรรจุปริมาณยากำจัดเพลี้ยไก่แจ้ได้อย่างเหมาะสมและทำการประกอบโดรน ในส่วนของออกแบบโครงร่างกลไกสำหรับการพ่นยา ซึ่งใช้ Tinkercad ออกแบบส่วนของการพ่นยา ทำการเขียนบอร์ด Arduino ควบคุมอัตราโซนิค เซนเซอร์เพื่อการพ่นยา ในการติดตั้งส่วนของการพ่นยา นำ Diaphragm Vacuum pump ต่อกับสายพ่นและถังบรรจุ ติดตั้งบอร์ด Arduino nano เพื่อควบคุมอัตราโซนิค เซนเซอร์ จากนั้นทำการผสมยากำจัดเพลี้ยไก่แจ้ และนำไปบรรจุในถังและติดตั้งกับตัวโดรน นำไปทดสอบการบินเพื่อดูว่าปริมาณยากำจัดเพลี้ยไก่แจ้เหมาะสมปริมาณเท่าใด จากนั้นนำโดรนที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้ในสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี เพื่อกำจัดเพลี้ยไก่แจ้