อุปกรณ์กายภาพบําบัดเส้นเอ็นไขว้หน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพงษ์ หนูพินิตร์, เมธาสิทธิ์ เลิศศิริ, อภิวิชญ์ สิงห์สาธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญสุดา มังกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดพบมากในทำให้จะมีอาการปวดบวมอย่างรุนแรงบริเวณข้อเข่า เดินลงน้ำหนักไม่ได้หรือเจ็บปวดมาก ไม่สามารถงอเข่าได้เนื่องจาก มีเลือดออกในข้อเข่า ผู้จัดทำจึงศึกษาด้านการกายภาพบำบัดให้เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าและผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยและทำให้เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่ากลับมาเป็นสภาพดังเดิมได้อย่างปกติ และให้ระยะเวลาในการรักษาเร็วกว่าวิธีกายภาพบำบัดธรรมดา ซึ่งนอกจากลดเวลาในการรักษา ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และยังมีความสะดวกในการใช้งาน