สูตรอาหารเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา Chlorella sp. จากน้ำซาวข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวัฒน์ ศรีจันทร์, สหวิชญ์ สอนเต็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ คำพานิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจึงทําให้สัตว์นํ้าขนาดเล็กหรือตัวอ่อนของสัตว์นํ้ามีโอกาสน้อยที่จะมีชีวิตจนถึงวัยที่สามารถขยายพันธุ์ได้ ซึ่งทําให้ชาวประมงในพื้นที่นั้นอาจจะเสียรายได้ เนื่องจากสามารถจับสัตว์นํ้ามาขายได้ ดังนั้นจึงต้องมีการทําอนุบาลสัตว์นํ้า แต่เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้านั้นมีค่าใช้จ่ายสูงจากทั้งค่าอาหาร ค่าสถานที่ในการเลี้ยง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ประกอบการบางรายจึงนํ้าสาหร่ายคลอเรลลา (​Chlorella​ sp.) มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ก่อนท่ีจะนําสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella​ sp​.)​ ไปอนุบาลสัตว์น้ํานั้นจําเป็นที่จะต้องเพาะเลี้ยงสาหร่ายไว้เป็นจํานวนมากก่อนที่จะนําไปเป็นอาหารให้แก่สัตว์น้ําได้ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (​Chlorella s​ p​.​) นั้นก็ต้องการอาหารในการเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันกับสัตว์น้ํา ปัจจุบันได้มีการเปรียบเทียบสูตร อาหารในการเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella​ sp.) สูตรอาหารที่มีส่วนผสมของ อามิ-อามิ 100 มล. ต่อน้ํา 1000 ลิตร ปุ๋ยนาสูตร 16-20-0 100 กรัมต่อน้ํา 1000 ลิตร ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 150 กรัมต่อน้ํา 1000 ลิตร โพแทสเซียมไนเตรต 200 กรัมต่อน้ํา 1000 ลิตร มีผลทําให้จํานวนเซลล์ของสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella sp.) มีมากที่สุดเมื่อเทียบกับสูตรอาหารอื่นๆอีก 4 สูตร (ดํารงค์ โลหะลักษณาเดชและคณะ , 2554) แต่สูตรอาหารนั้นยังมีต้นทุนที่ต้องใช้ในการซื้อปุ๋ยมาผสม ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดในการลดต้นทุนของสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella​ sp.) จึงนําน้ําซาวข้าวท่ีได้มาจากการล้างข้าวก่อนที่จะนําไปประกอบอาหาร ซึ่งคนทั่วไปนั้นยังไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ทางสารอาหารของน้ําซาวข้าวว่ามีทั้งฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก (สุพิชชา ทามณีวรรณและกฤติยากานต์ คาเหลือง , 2556) ที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของ สาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella s​ p​.​)

คณะผู้จัดทําจึงศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella s​ p.) ท่ีมีส่วนผสมของน้ําซาวข้าว เพื่อเปรียบเทียบสูตรอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําซาวข้าวกับสูตรอาหารทั่วไปว่าสามารถลดต้นทุนของอาหารเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella ​sp.) และมีประสิทธิภาพที่สามารถทดแทนกันได้ โดยการศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella​ sp.) จากน้ําซาวข้าว 3 สูตร ซึ่งมีน้ําซาวข้าวท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของแต่ละสูตรจะมีความเข้มข้นของน้ําซาวข้าวที่แตกต่างกันคิดเป็นอัตราส่วนดังนี้ 1:1 1:5 1:10 อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนท่ีได้มาจากน้ําหนักของข้าวสารต่อปริมาตรของน้ําที่ใช้ซาวข้าว ซึ่งจะใช้สูตร อาหารทั้ง 3 สูตรมาเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร C ของ (ดํารงค์ โลหะลักษณาเดชและคณะ , 2554 ) ด้วย

การนําไปทดลองเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella​ sp.) เป็นเวลา 72 ชั่วโมง แล้วเก็บข้อมูลทุก ๆ 36 ชั่วโมง จากนั้นนําไปวัดความหนาแน่นของเซลล์ด้วย Haemacytometer