การศึกษาการวางระบบท่อในแปลงปลูกหญ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ออมทรัพย์ พูดเพราะ, ศุภธิดา เพชรชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “การศึกษาการวางระบบท่อในแปลงปลูกหญ้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางระบบท่อ PE และท่อPVC ในแปลงปลูกหญ้า ให้ใช้จำนวนท่อน้อยที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่หญ้าได้รับน้ำอย่างทั่วถึง