การศึกษาการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายชนิด protococcus ที่พบตามบ่อเลี้ยงปลาและปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันที่เกิดขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิวะกัลป์ วิทยานุกร, กิตติภณ ชูจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาหร่าย เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโขดหิน ธารน้ำไหล ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งบ่อน้ำต่างๆ ซึ่งสาหร่ายเป็นพืชที่มีหลากหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีประโยชน์และคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งประโยชน์อย่างหนึ่งที่สำคัญของสาหร่ายคือ การที่สามารถสกัดน้ำมันออกมาเพื่อนำไปใช้เป็นไบโอดีเซลได้ง่าย อีกทั้งยังปริมาณและคุณภาพที่สูงกว่าไบโอดีเซลจากพืชชนิดอื่น และเนื่องด้วยปัญหาในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนทรัพยากรทางเชื้อเพลิง เพราะแหล่งทรัพยากรหลักอย่างบ่อน้ำมันหรือถ่านหินกำลังจะหมดไป จึงทำให้ต้องมีการผลิตน้ำมันจากแหล่งอื่นๆเพื่อนำมาใช้ทดแทน ทำให้สาหร่ายกลายเป็นตัวเลือกสำคัญในการใช้เพื่อผลิตน้ำมันสำหรับไบโอดีเซล โดยสาหร่ายในการทดลองนี้คือ สาหร่าย protococcus ซึ่งเป็นสาหร่ายที่พบได้ง่ายที่สุดตามธรรมชาติและยังสามารถเพาะเลี้ยงขึ้นมาเองได้ อีกทั้งยังมีการสะสมของน้ำมันไว้ในส่วนต่างๆของสาหร่ายอย่างทั่วถึง จึงคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถผลิตน้ำมันจากสาหร่ายชนิดนี้ได้เป็นจำนวนมากเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในภายหลัง

กระบวนการที่ใช้ในการทดลองคือ วัดคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำที่สาหร่ายอาศัยอยู่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดน้ำมัน จากนั้นนำสาหร่ายจากบ่อเลี้ยงปลามาสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายเฮกเซนโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการสกัด อุณหภูมิ และความเข้มขันของตัวทำละลาย เฮกเซน เพื่อนำมาใช้ในการหาค่าร้อยละของน้ำมันที่ได้ และดูความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทดลองกับปริมาณน้ำมันที่เกิดขึ้น และเมื่อทราบผลการทดลองข้างต้นแล้ว จะทำให้ทราบว่า สาหร่าย protococcus สามารถสกัดน้ำมันออกมาได้เท่าใดและสภาพของปัจจัยแบบใดที่ทำให้ได้ปริมาณน้ำมันจากการสกัดด้วยตัวทำละลายเพิ่มขึ้นหรือลดลง