การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในบ่อเลี้ยงกุ้งและกุ้ง บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรนุช ข่ายม่าน, พชรพรรณ อดทน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำพบปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจัดทำโครงงานการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยจะนำน้ำและกุ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากทั้งอำเภอสิเกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ ได้รับความนิยมในจังหวัดตรัง จึงมีการประกอบอาชีพประมง เปิด ร้านอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้บริเวณทั้งอำเภอสิเกา อาจมีการปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติกได้และการในเลี้ยงกุ้งจำเป็นต้องใช้น้ำจากบริเวณนั้นทำให้อาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งได้ โดยการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน การศึกษาและทำการวิจัยเกี่ยวการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกนำไปสู่การสร้างแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป