บอมบ์บำบัดน้ำเสียจากใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ บุญยะวุฒิ, จิราภรณ์​ มะลัด, สุพิชญา จ่าภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรัตน์ วงศ์โพนสูง, พิมลพรรณ นินทะสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นปัญหาน้ำเสียของสวนสาธารณะเกาะลอยหนองบัวแดงเนื่องจากปัญหาด้านกลิ่นและสีที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งทำให้ทัศนียภาพบริเวณสวนสาธารณะเกาะลอยหนองบัวแดงไม่น่าชมและไม่เหมาะแก่การทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ใบสาบเสือ ซึ่งใบสาบเสือ มีแทนนินเป็นส่วนประกอบสำคัญ มีฤทธิ์ในการตกตะกอนน้ำเสีย โดยนำใบสาบเสือมาสกัดแล้วทำเป็นบอมบ์บำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีส่วนผสมหลักได้แก่ สารสกัดแทนนิน(สกัดจากใบสาบเสือ),เบกกิ้งโซดา และแป้ง โดยนำบอมบ์บำบัดน้ำเสียจากใบสาบเสือที่ได้ ไปหย่อนลงในน้ำเสียและนำน้ำเสียหลังการบำบัดด้วยบอมบ์บำบัดน้ำเสียจากใบสาบเสือไปตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียหลังการบำบัด (DO;Dissolved Oxygen) ,ค่า pH และค่าความขุ่นของน้ำ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำ ก่อน และหลังบำบัดโดยบอมบ์บำบัดน้ำเสียจากใบสาบเสือ