พลาสติกชีวภาพจากมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิน อินทรศิลา, รุจรวี ศรีเที่ยง, ธิษณามดี ภูทะโล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรัตน์ วงศ์โพนสูง, สมัย นามชารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ทดแทน เช่น แป้งและเส้นใยเซลลูโลส ซึ่งเป็นวัสดุได้จากธรรมชาติหมุนเวียนและมีราคาถูก ซึ่งคณะผู้ทำโครงงานได้นำแป้งจากมะละกอพันธุ์แก้วกลางดงมาทำเป็นพลาสติกชีวภาพ มีวิธีการทดลอง คือ ศึกษาการทำแป้งจากมะละกอพันธุ์แก้วกลางดง จะได้แป้งมะละกอ ศึกษาอัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังกับแป้งมะละกอในการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ จะได้พลาสติกชีวภาพเป็นสีน้ำตาลเข้มเนื้อของแป้งยืดติดกันสม่ำเสมอเป็นแผ่นเรียบ ศึกษาปริมาณกลีเซอรีนเหมาะสมในการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ จะได้พลาสติกที่หยืดหยุ่นได้ดีผิวมันเรียบ ศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้งมะละกอพันธุ์แก้วกลางดง มี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สมบัติความต้านทานแรงดึง ขั้นตอนที่ 2 สมบัติการดูดซับน้ำ พบว่าพลาสติกชีวภาพที่ไม่ผสมกลีเซอรีนดูดซับน้ำได้น้อยกว่าที่ผสมกลีเซอรีน