ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นบ่งชี้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุธิตา ศรีสัมพันธ์, พิชชาทร ปึ่งพรม, ภูริภัทร มงคลอุทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลินพิศ เปรมปรี, สุธินันท์ อุธรตัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยส่วนที่เป็นพื้นน้ำ มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน (75%) และเป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%) น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เรา เนื่องจากมนุษย์ได้นำน้ำมาใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค น้ำเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้ ไม่มีวันหมดสิ้น คณะผู้จัดทำได้ศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที่มีผลต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ โดยใช้แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น ตามลำดับคะแนน AARL-PP และคุณสมบัติทางกายภาพ คือวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัด ค่าพีเอซ (pH) โดยใช้กระดาษและเครื่องวัดค่าพีเอช (pH) การวัดค่าความโปร่งใสโดยใช้หลอดและจานวัดความโปร่งใส และวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำโดยวิธี Azide modification titration คุณภาพทางกายภาพน้ำมีอิทธิพลต่อความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และความสัมพันธ์ของแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นในแหล่งน้ำ โดยเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำ 4 แหล่ง ในช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. พ.ศ. 2563 การประเมินคุณภาพน้ำพบว่าสวนสาธารณะเกาะลอยหนองบัวแดงมีคุณภาพน้ำปานกลาง สระน้ำโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม มีคุณภาพน้ำปานกลางถึงไม่ดี สระน้ำบ้านดงช้าง และอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ มีคุณภาพน้ำไม่ดี ผลการการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมี พบว่า อุณหภูมิน้ำ 28-32 องศาเซลเซียส ความโปร่งแสง 16.13-58.07 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.04-8.84 และออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (ค่า DO) สวนสาธารณะเกาะลอยหนองบัวแดง ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน จัดอยู่ประเภทที่ 2 ส่วนสระน้ำโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สระน้ำบ้านดงช้าง และอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ จัดอยู่ประเภทที่ 3 ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ

คำสำคัญ : แพลงก์ตอนพืช ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และคุณภาพน้ำทางกายภาพ