การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นตัวคะตะลิสต์ของไททาเนียมไดออกไซด์(TiO2)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรางค์ฟ้าหอม บุตรศาสตร์, จุฬาลักษณ์ พงประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มุ่งศึกษาผลของสารโด๊ปในไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไป มีผลต่อสมบัติการเป็นตัวโฟโตคะตะลิสต์ ในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก โดยมีตัวแปรคือชนิดของสารที่โด๊ป แล้วทดสอบคุณภาพของสารโด๊ป จากนั้นนำสารโด๊ปไปเคลือบบนใยแก้ว ตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือ อัตราการสลายตัวของเมทิลลีนบลู แล้วสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ