การศึกษาการเร่งการเจริญเติบโตของตั๊กแตนปาทังกาด้วยปัจจัยแสงและศึกษาพฤติกรรมการกกไข่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตสำหรับการพัฒนาการเลี้ยงตั๊กแตนปาทังกาในระบบปิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ ศรีสำราญ, ณัฐดนัย ทองไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มุ่งมั่นในการศึกษากลยุทธ์ในการเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตั๊กแตนปาทังกาในสภาพแวดล้อมระบบปิด โดยให้ความสำคัญกับสองด้านสำคัญ: ผลกระทบของปัจจัยแสงต่อการเจริญเติบโตของตั๊กแตนปาทังกา และสำรวจพฤติกรรมในการกกไข่ของตั๊กแตนปาทังกาในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมเพื่อค้นหาวิธีการที่สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกตั๊กแตนปาทังกาได้ และอาจรวมไปถึงการออกแบบระบบการเลี้ยงและขยายพันธุ์ตั๊กแตนปาทังกาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้คาดหวังว่าจะให้ข้อมูลและความเข้าใจที่มีคุณค่าสำหรับการบริหารจัดการตั๊กแตนปาทังกาในสภาพแวดล้อมระบบปิดอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจช่วยลดความเสียหายในการเกษตรได้