การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างยางพาราด้วยปฏิกิริยาคลอริเนชันเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นกันลื่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะวัน อุทโท, ประภาส โพนนาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยางพาราโดยปฏิกิริยาคลอริเนชันหรือปฏิกิริยาการเติมคลอรีนในโมเลกุลของสารเพื่อทำให้โครงสร้างเปลี่ยนไป ก่อนนำไปทำปฏิกิริยายางคงรูปหรือการวัลคาไนซ์ และศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นยางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางปูพื้น ( มอก. 2377-2559 ) เพื่อพัฒนาไปเป็นแผ่นกันลื่น