ประสิทธิภาพสารสกัดไฮดรอกซีคาวิคอลจากช่อดอกและก้านใบพลูต่ออัตราการปฏิสนธิของยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนวีร์ หนูสม, เมธาวินี เรืองสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน การลดจำนวนยุงในธรรมชาติมักเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ เช่น การจัดการกับภาชนะที่ยุงวางไข่ หรือการใส่ทรายอะเบท ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาหลังจากที่ยุงวางไข่ไปแล้ว จึงได้มีการคิดค้นการลดจำนวนยุงตั้งแต่การปฏิสนธิในยุงเพศเมีย จากการศึกษางานวิจัยพบว่าสารสกัดจากไฮดรอกซีคาวิคอล (Hydroxychavical) มีคุณสมบัติทางพิษวิทยาที่ทำให้การแบ่งเซลล์ โครโมโซม การถ่ายทอดยีน หรืออัตราการปฏิสนธิในเซลล์ไข่ของหนูถีบจักรเพศเมียผิดปกติและลดลงได้ จึงได้นำมาทดลองในยุงโดยให้ยุงเพศผู้ดื่มสารสกัดที่มีส่วนผสมร่วมกับสารจำเป็นอื่น ๆ ด้วย เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเป็นสูตรอาหารแก่ยุงไปในตัว ปล่อยให้ยุงเพศผู้ไปผสมพันธุ์กับยุงเพศเมียในห้องทดลองควบคุม คาดว่าฤทธิ์จากสารจะทำให้เซลล์ไข่แบ่งเซลล์ผิดปกติและลดอัตราการปฏิสนธิได้ ตรวจสอบโดยการนับจำนวนลูกน้ำยุงหรือตัวโม่ง ทั้งนี้ต้องขึ้นกับการทดลองและศึกษาอย่างละเอียด หากประสิทธิภาพของสารสกัดเป็นไปตามสมมติฐาน ก็จะปล่อยยุงเพศผู้ที่ผ่านการทดลองและดื่มสารสกัดแล้วให้ไปผสมพันธุ์กับยุงเพศเมียในธรรมชาติ เป็นการลดจำนวนประชากรยุงในธรรมชาติใกล้ตัว และลดอัตราการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและพาหะทางยุงในช่วงหน้าฝนได้ เนื่องจากโรคจำพวกนี้มีผลอย่างยิ่งต่อระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโควิด-19 และผู้คนทั่วไป การลดจำนวนประชากรยุงในสถานการณ์นี้ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง