ผลของ Leuconostoc mesenteroides จากลำไส้กุ้งต่อการหดตัวของลำไส้ในหนูถีบจักร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดีเด บิลโหด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิศเรศ เมืองนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Leuconostoc mesenteroides เป็น probiotics ที่สามารถสกัดได้จากลำไส้กุ้งซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน และยังไม่มีการศึกษาผลของ Leuconostoc mesenteroides ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้โดยตรง การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ Leuconostoc mesenteroides ต่อการหดตัวของลำไส้ในหนูถีบจักร โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) Control group 2) Leuconostoc mesenteroides

  1. Inactivated Leuconostoc mesenteroides 4) Lactobacillus plantarum (positive control)

  1. Inactivated Lactobacillus plantarum (positive control) และทดลองโดยใช้ Organ bath technique ผลการศึกษาพบว่า Lactobacillus plantarum ส่งผลต่อ amplitude และ tone ของการหดตัวโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นมากขึ้นและความแตกต่างระหว่าง live Lp และ inactivated Lp มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน และ Leuconostoc mesenteroides ส่งผลต่อ amplitude, frequency และ tone ของการหดตัวโดยมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและ live Ln.m มีแนวโน้มที่ลดลงของ amplitude และ tone ของการหดตัวเมื่อเทียบกับ inactivated Ln.m จากผลการทดลองสรุปได้ว่า Leuconostoc mesenteroides มีแนวโน้มที่จะลดการหดตัวของลำไส้ ส่งผลให้มีการลดลำเลียงของอาหารในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้น Leuconostoc mesenteroides อาจใช้เป็นอาหารเสริมทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพในระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งป้องกันหรือบรรเทาอาการท้องเสียได้