ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของกุ้งขาวโดยแทนนินในน้ำและอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภวิษฏา เพ็งศรี, ณัฐวรา จันทวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤณ สุขฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของกุ้งขาวโดยแทนนินในน้ำเเละอาหาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งขาวจากการได้รับแทนนินโดยวิธีที่แตกต่างกัน โดยแบ่งชุดการทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง และแต่ละชุดการทดลองแบ่งออกเป็นชุดการลองละ 3 บ่อเลี้ยง ชุดการทดลองที่ 1 ใส่แทนนินความเข้มข้น 0.15%w/v ผสมรวมกับอาหารของกุ้งขาว ซึ่งเหมือนกันทั้ง 3 บ่อเลี้ยง ชุดการทดลองที่ 2 ใส่แทนนินลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวโดยตรงในแต่ละบ่อ ซึ่งมีความเข้มข้นของแทนนินไม่เท่ากัน โดยมีความเข้มข้นของแทนนินในแต่ละบ่อเท่ากับ 0.1%w/4.6v, 0.15%w/4.6v และ 0.2%w/4.6v ความเข้มข้นละ 3 บ่อ ชุดการทดลองที่ 3 เป็นบ่อควบคุมจะไม่ทำการใส่แทนนินลงไปในน้ำ และในอาหาร โดยจะทำการเลี้ยงกุ้งขาวเป็นเวลา 20 วัน แล้วนำมาตรวจสอบว่าชุดการทดลองใดมีผลทำให้กุ้งขาวมีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตได้ดีมากกว่ากัน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของกุ้งขาวในชุดการทดลองที่ 2 ว่าการใส่แทนนินในน้ำด้วยความเข้มข้นเท่าใดจึงจะทำให้กุ้งขาวเจริญเติบโตได้ดีมากที่สุด ซึ่งผลที่ได้คือกุ้งขาวในชุดการทดลองที่ 1 หรือการใส่แทนนิน 0.15%w/v ในอาหารกุ้ง ทำให้กุ้งมีประสิทธิภาพดีมากกว่าการใส่แทนนินลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยตรง และการใส่แทนนินลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยตรงด้วยความเข้มข้น 0.1%w/4.6v ทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่สุดจากทุกบ่อเลี้ยงในชุดการทดลองที่ 2 และดีกว่าชุดการทดลองที่ 3