แอพพลิเคชันเช็คนักเรียนเข้าแถว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิตา อภิสกุลชาติ, แพรวา ธนบูรณ์วาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการเช็คแถวใช้กระดาษในการเช็คปริมาณมาก ทำให้เกิดความสิ้นเปลือง ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดความคิดในการสร้างแอพพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อลดปริมาณกระดาษ และทำให้เกิดสะดวกและรวดเร็วกว่าการเช็คแบบปกติมากยิ่งขึ้น