แอพพลิเคชั่นส่งเสริมทักษะเคมีเรื่องแบบจำลองโมเลกุลของสารประกอบในรูปแบบ 3 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สลิลดา กมลตรี, มนทกานติ คำมุก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอพพลิเคชั่นส่งเสริมทักษะทางเคมีเรื่องโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบแบบ 3 มิติ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบโปรแกรมส่งเสริมทักษะทางเคมีเรื่องแบบจำลองโมเลกุลสารประกอบทางเคมีในรูปแบบ 3 มิติ 2) เพื่อศึกษาโครงสร้างโมเลกุลสารประกอบทางเคมีในรูปแบบ 3 มิติ 3) เพื่อเปรียบเทียบโปรแกรมส่งเสริมทักษะทางเคมีเรื่องแบบจำลองสารประกอบทางเคมีในรูปแบบ 3 มิติ กับโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว โดยแอพพลิเคชั่นของทางคณะผู้จัดทำมีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้ทางเคมีเรื่องโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบที่รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน เกมเพื่อการศึกษา และ AR ที่แสดงโมเดลโครงสร้างของสารประกอบในรูปแบบ 3 มิติ