แอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อถึงจุดหมาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริตา นาวารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์