โครงงานเปรียบเทียบค่าโปรตีนในเเมลงกับเนื้อสัตว์ด้วยวิธีเจลดาร์ล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริษฐ์ ชัยทอง, กันต์ศักดิ์ ตัณฑศรี, สุพิมพ์กาญจน์ ลิ่วรุ่งเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเนื้อสัตว์ในปัจจุบันที่ขายตามท้องตลาดมักจะมีสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น สารเร่งเนื้อเเดงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ยาปฏิชีวนะประเภทคลอเเรมเเฟนิคอล เเละยาในกลุ่มไนโตรฟูเเลม ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจึงทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในโลกอนาคต มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายเเละมีสารปนเปื้อนน้อย อีกทั้งสามารถหารับประทานได้ง่าย เพาะพันธุ์ง่าย ใช้พื้นที่น้อย ได้ผลผลิตปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็ว นั้นก็คือ เเมลง ทางสมาชิกในกลุ่มจึงอยากทราบว่าถ้าทำการเปรียบเทียบโปรตีนในเนื้อสัตว์กับโปรตีนในเเมลงอาหารชนิดใดจะมีโปรตีนมากกว่ากันเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในอนาคต