โครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลายของทรายอะเบทและเจลน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนมกร วิรุลศรี, ยศพล พัฒนคุณางกูร, ปาริชาต ชุณหโกวิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ก่อให้เกิดโรคซึ่งโรคที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดคือ โรคไข้เลือดออกซึ่งมีพาหะนำโรคที่สำคัญคือยุงลาย โดยในปัจจุบัน มีวิธีที่สามารถกำจัดยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการฆ่ายุงลายในระยะลูกน้ำ(Larva) ซึ่งเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยสารเคมี คือ ทรายอะเบท ซึ่งเป็นสารเคมีที่นิยมใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย แต่ทรายอะเบทไม่สามารถที่จะฆ่ายุงลายในระยะตัวโม่ง(Pupa) จึงคิดผลิตภัณฑ์เจลกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัวโม่งจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาขึ้นมา เพื่อศึกษาว่าระหว่างทรายอะเบทและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสิ่งใดมีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลายได้สูงกว่า อีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย