โครงงานเครื่องล้างหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ระวีวรรณ จริงจิตร, นวพร เสรีรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชุ อายุสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการล้างหอยแครงตามปกติมักใช้เกลือและพริกขี้หนูทุบผสมกับน้ำซึ่งใช้เวลานานกว่าจะทำให้หอยแครงคายดินและโคลนออกมา แต่ถ้าต้องการให้หอยคายดินและโคลนออกมาเร็วยิ่งขึ้นก็ต้องใช้มือคลุกเคล้าเพื่อให้หอยมีพื้นที่สัมผัสกับน้ำผสมมากขึ้น ทางกลุ่มของเราจึงได้คิดที่จะประดิษฐ์เครื่องล้างหอยแครงโดยอาศัยหลักการทำงานของเครื่องซักผ้า เรื่องการหมุนไปมาของมอเตอร์เครื่องซักผ้า ซึ่งเครื่องล้างหอยแครงจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยประสิทธิภาพของตัวเครื่องล้างหอยแครงที่สามารถช่วยช่วยผ่อนแรงในการล้างหอยในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังช่วยลดอันตรายจากการล้างเปลือกหอยด้วยมือที่มักจะเกิดปัญหาการได้รับอันตรายจากคมของเปลือกหอยขณะที่ล้างทำความสะอาดเอาดินและโคลนที่ปะปนมาออกไป จึงทำให้ประหยัดเวลาและยังสามารถล้างหอยแครงได้สะอาดอย่างเห็นได้ชัด และปลอดภัยในการล้างหอยแครงได้มาก