การพัฒนาเทคนิคที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวโดยอาศัยเทคนิคยูวี-วิส สเปกโทรสโกปี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัสยา บุญสนอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุจิตรา ภู่ระหงษ์, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่น ซึ่งมีแร่ธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก ในปัจจุบันเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวมีความแม่นยำแต่ใช้เวลาการตรวจวัดตัวอย่างที่นาน ต้นทุนค่อนข้างสูงทั้งราคาเครื่องมือและสารเคมี ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเทคนิคที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวโดยอาศัยเทคนิคยูวี-วิส สเปกโทรสโกปี โดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมเตตระฟีนิล-บอเรตกับโพแทสเซียมไอออนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของโพแทสเซียมเตตระฟีนิลบอเรตซึ่งเป็นตะกอน และวัดค่าการดูดกลืนแสงของตะกอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ในการศึกษาได้หาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิคยูวี-วิส สเปกโทรสโกปี โดยศึกษาอัตราส่วนระหว่าง K+: (C6H5)4BNa ความเข้มข้นของโซเดียมเตตระฟีนิลบอเรตที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา และเวลาปฏิกิริยาที่เหมาะสมต่อการทำปฏิกิริยา พบว่า อัตราส่วนระหว่าง K+: (C6H5)4BNa คือ 5:1 ความเข้มข้นของโซเดียมเตตระฟีนิลบอเรตที่ใช้คือ 1%w/v และระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาไม่มีผลต่อค่าการดูดกลืนแสง จากนั้นทำการพิสูจน์การใช้ได้ของวิธี โดยศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงพบว่าให้ช่วงความเป็นเส้นตรงตั้งแต่ 0.50-30.0 mM ความสามารถทำซ้ำสูงโดยให้ร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ 1.6-3.3 และศึกษาความจำเพาะเจาะในการตรวจวัดพบว่าไอออนต่าง ๆ ที่เป็นตัวรบกวนไม่มีผลต่อการตรวจวัดโพแทสเซียมไอออน และได้ประยุกต์ใช้เทคนิคที่พัฒนาขึ้นวิเคราะห์ความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอออนในตัวอย่างน้ำมะพร้าว จำนวน 5 ตัวอย่าง และเปรียบเทียบผลกับการตรวจวัดโดยวิธีการ AAS พบว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอออนที่ได้จากการวัดด้วยเทคนิคยูวี-วิส สเปกโทรสโกปี มีค่าใกล้เคียงกับการตรวจวัดโดยวิธีการ AAS ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่สามารถประยุกต์ใช้การตรวจวัดโพแทสเซียมไอออนในน้ำมะพร้าวได้