Ranad : แอปพลิเคชันสำหรับฝึกฝนและเรียนรู้การเล่นระนาดเอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรศกร ศิริสุวรรณ, สิร แย้มสระโส, ศุภกร ชินวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์, ชัยนันท์ วันอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีไทยที่ได้ความนิยม อาจารย์แต่ละคนจะมีการปรับแต่งโน้ตในรูปแบบของตนเอง และมักจะสอนในรูปแบบการสอนแบบปากต่อปาก ทำให้การเก็บรวมรวมโน้ตของระนาดเอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ผู้จัดทำจึงอยากเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้และการฝึกฝนการเล่นระนาดเอกด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Ranad : แอปพลิเคชันสำหรับฝึกฝนและเรียนรู้การเล่นระนาดเอก” ขึ้นมา โดยตัวแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ๆ คือส่วนของ “บทเรียน” และส่วนของ “โน้ตเพลง” ที่จะคล้ายคลึงกับโปรแกรม “synthesia” ที่จะช่วยให้ผู้ฝึกสามารถเข้าใจจังหวะของตัวโน้ตเพลงได้ง่ายขึ้น และจะมีในส่วนของ “ระนาดจำลอง” ที่จะช่วยในการฝึกฝนการเล่นระนาดเอกให้กับผู้ใช้งานที่ไม่มีระนาดเอก และในส่วนของการฝึกซ้อมโน้ตเพลง เรายังมีส่วนของการแยกเสียงของระนาดเอกจริง ๆ ออกมาเป็นตัวโน้ตเพื่อประมวลผลหาความถูกต้องจากการเล่นของผู้เล่นได้อีกด้วย จากผลการทดลอง พบว่าเราสามารถใช้ FFT ในการแยกเสียงของไฟล์ wav เดี่ยว ๆ ออกมาเป็น frequency domain เพื่อหาคลื่นความถี่ได้ และมีความถูกต้องในระดับ 90 % แต่ในส่วนของการทดสอบหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริง เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ทำให้การออกไปเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่าง ๆ ไม่สามารถทำได้ เราจึงไม่สามารถเก็บค่าความพึงพอใจมาได้