Positive Filter: ปลั๊กอินเบราว์เซอร์สำหรับการวิเคราะห์อารมณ์ข้อความภาษาไทยใน Twitter

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์กณิษ์ อภิมุขกุญช์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทศพร แสงจ้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลั๊กอินเบราว์เซอร์ที่ใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์อารมณ์ของข้อความใน Twitter ภาษาไทย โดยผู้ใช้งานจะสามารถเลือกได้ว่าอยากให้แสดง Tweet ที่แสดงอารมณ์เป็น Positive หรือ Negative ได้