กระถางต้นไม้สำหรับการปลูกดอกทิวลิปในพื้นที่ขนาดเล็กในประเทศเขตร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ กรทิพย์, เกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร, คุณชนิต ด้วงปลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์, นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระถางต้นไม้สำหรับปลูกพืชเมืองหนาวที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณแสง และปริมาณอื่นๆที่จำเป็นต่อพืชได้