การศึกษาการแข็งตัวของเลือดด้วยแผ่นเจลเพคตินจากเปลือกด้านในของมะนาว 3 สายพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริษฐา สารธิมา, ปรารถนา โพธิ์มิผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาการนำสารสกัดเพคตินจากเปลือกด้านในของมะนาวต่างสายพันธุ์ มาทำเป็นแผ่นเจลเพคติน เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาการแข็งตัวของเลือดด้วยแผ่นเจลเพคตินจากเปลือกด้านในของมะนาว ทั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดเพคตินและคุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดเพคตินจากเปลือกด้านในของมะนาวต่างสายพันธุ์ และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือดด้วยแผ่นเจลเพคตินจากเปลือกด้านในของมะนาวต่างสายพันธุ์