การศึกษากำลังรับแรงอัด และกำลังรับแรงดัด ของวัสดุจีโอโพลิเมอร์คอมโพสิตเสริมเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญสุดา ศรวิษฐา, ธนัญชนก คำยัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุมาศ ประทุมชาติ, สุกัญญา กึ่งกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้เกิดสิ่งก่อสร้างที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นโดยสิ่งก่อสร้างที่พักอาศัยส่วนใหญ่ทำจากคอนกรีต โดยมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนหรือปูนซีเมนต์ทั่วไป เนื่องจากมีความทนทาน ทนต่อการลุกติดไฟ เหมาะแก่งานก่อสร้างสิ่งต่างๆ แต่ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน 1 ตัน จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 0.96 ต้นสู่บรรยากาศ รวมไปถึงก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) และไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซึ่งก๊าซเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effects) และภาวะโลกร้อน คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาข้างต้น จึงต้องการนำเปลือกข้าวโพดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำมาสกัดเส้นใยเซลลูโลส แล้วนำไปสังเคราะห์เป็นวัสดุคอมโพสิตจากจีโอโพลิเมอร์เสริมเส้นใยเซลลูโลส เพื่อพัฒนาสมบัติเชิงกลของจีโอพอลิเมอร์ โดยการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของจีโอพอลิเมอร์เสริมเส้นใยข้าวโพด เพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกล ได้แก่ กำลังรับแรงดัด และกำลังรับแรงอัด ของวัสดุจีโอโพลิเมอร์คอมโพสิตเสริมเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด