ฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัดฮว่านง็อกและสารสกัดบอระเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB231

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรธิดา ตฤณวุฒิพงษ์, กัลยาฒณัฐฐ์ ไชยภูมิสกุล, พัสวี จันทาสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมะเร็งเต้านม เป็นโรคร้ายสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ด้วยโรคมะเร็ง ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามกระทบสุขภาพของสตรี อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการรักษามะเร็งโดยเฉพาะในขั้นตอนการใช้เคมีบำบัด ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพของผู้ป่วย ทำให้เป็นปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวัน และในขณะนี้สารต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงและมีผลข้างเคียงต่ำยังมีความจำเป็นต่อผู้ป่วย ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาฤทธิ์การต้านมะเร็งในหลอดทดลองของสมุนไพรพื้นบ้าน คือ สารสกัดจากฮว่านง็อก (Pseuderanthemum palatiferum) และบอระเพ็ดพุงช้าง (Stephania suberosa) โดยการศึกษาฤทธิ์การต้านมะเร็งได้มีการศึกษาฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) และฤทธิ์การต้านการต้านการเคลื่อนที่ (migration) ของเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-231 โดยในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 3 การทดลอง คือ ในการทดลองแรกจะทำการศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษสารสกัดใบฮว่านง็อกและสารสกัดบอระเพ็ดพุงช้าง ต่อเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-231 และ เซลล์ 3T3-L1 ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของเซลล์ปกติ โดยใช้เทคนิค MTT จากนั้นในการทดลองที่สอง จะทำการทดสอบความสามารถในการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสของสารสกัดใบฮว่านง็อกและสารสกัดบอระเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-231 โดยจะดำเนินการทดสอบความสามารถของสารสกัดในการเหนี่ยวนำการเกิด DNA fragmentation ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเซลล์ที่เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส ด้วยเทคนิค Gel Electrophoresis และในการทดลองสุดท้าย จะดำเนินการศึกษาฤทธิ์การต้านการเคลื่อนที่สารสกัดใบฮว่านง็อกและสารสกัดบอระเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-231 ด้วยเทคนิค wound healing