ระบบเช็คชื่อนักเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยี AI จดจำใบหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีทัต ธรรมารุ่งเรือง, ภัทรภูมิ จำเริญสุข, ภาณุรัศมิ์ ดีนาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาโนทย์ มาปะโท, นงค์นุช ไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยการสแกนบัตรนักเรียนเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีปัญหาบางอย่างตามมา เช่น การทำบัตรประจำตัวนักเรียนหาย และยังสามารถเกิดโรคติดต่อจากการสัมผัสได้อีกด้วย

โครงงานนี้เป็นการนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาประยุกต์ใช้ในการเช็คชื่อเข้าโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ โดยการเปรียบเทียบภาพใบหน้าของนักเรียน กับภาพต้นฉบับในระบบฐานข้อมูลอย่างแม่นยำ สามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนกลับมายังแอพพลิชั่นของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบระบบยังสามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลได้ทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็คชื่อการเข้าโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยการสแกนบัตรนักเรียนเป็นที่นิยมในปัจจุบัน