วัสดุฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกาบไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รอยอินทร์ กันทะมัง, ธนากร ลิ้มศิริวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ ปะระปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผ้าที่ใช้สำนวนใหญ่เป็นฉนวนกันความร้อนส่วนใหญ่เป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งยังไม่สามารถกันความร้อนได้ดีพอและมีความยืดหยุ่นต่ำ และนอกจากนั้นยังมีเศษขยะมลพิษที่หลงเหลือจากวัสดุสังเคราะห์เหล่านี้

ทำให้ผู้พัฒนาได้คิดค้นวัสดุฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกันความร้อน ซึ่งจะพัฒนาเส้นใยให้มีความยืดหยุ่นและกันความร้อนได้มากขึ้น