วัสดุคอมโพสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพของเฝือกปูนปลาสเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิฐพงศ์ ปิยะปัญญามงคล, ภคิน เดชานนท์วัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระดูกหัก ปัญหาที่มักตามมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถหรือตกจากที่สูงเสมอ แม้จะดูเหมือนเป็นปัญหาที่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต แต่อาจตามมาด้วยความพิการอย่างถาวรได้หากได้รับการรักษาอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งการเข้าเฝือกจึงมักเป็นวิธีการรักษากระดูกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หลังจากการจัดกระดูกให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องทำการเข้าเฝือกไม่ให้กระดูกที่จัดเข้าที่แล้วเกิดการเคลื่อนที่ผิดรูปและรอการสมานตัวตามธรรมชาติ โดยการใส่เฝือกที่นิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเฝือกปูนปลาสเตอร์ เนื่องจากเมื่อเทียบกับเฝือกชนิดอื่นเฝือกปูนปลาสเตอร์เป็นชนิดของเฝือกที่มีราคาถูก และแข็งแรง อย่างไรก็ตามการใช้เฝือกปูนปลาสเตอร์นำมาสู่ปัญหาการอาการขันเนื่องจากยจุลชีพของผู้สวมใส่ และยังมีน้ำหนักมากทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้งานเมื่อเทียบกับเฝือกพลาสติกที่มีน้ำหนักเบากว่า

โดยการสวมเฝือกปูนปลาสเตอร์เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าจากน้ำหนักกดทับและอาการคันซึ่งเกิดจากจากแบคทีเรียและเชื้อรา ผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเฝือกปูนปลาสเตอร์ โดยจะลดอาการคันเนื่องจากจากแบคทีเรียและเชื้อรา และอาการเมื่อยล้าจากน้ำหนักของเฝือก โดยจะใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถหาได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ พริกไทย,ชะพลู, และโหระพา มาเป็นส่วนช่วยลดอาการคันจากแบคทีเรียและเชื้อรา ในการรักษาโรคผิวหนังนี้ได้รับการพิสูจน์และยืนยันจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่ามีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคผิวหนังและกลากเกลื้อน

และมีการผสมฝุ่นฝ้ายมาเป็นส่วนช่วยลดภาระน้ำหนักที่ผู้สวมเฝือกปูน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับฝุ่นฝ้ายซึ่งเป็นของเสียทางการเกษตรที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทฝ้าย และลดการเผาทำลายฝุ่นฝ้าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้อีกด้วย โดยใช้การนำฝุ่นฝ้ายไปละลายน้ำ เพื่อละลายสารพิษจากโมเลกุลขนาดเล็กที่มาจาก bract ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคบิสสิโนสิส (Byssinosis) และใช้พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) เป็นตัวเชื่อมประสานให้กับวัตถุดิบของเฝือกปูนปลาสเตอร์แต่ละชนิดเข้าด้วยกัน แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นเฝือกแข็งต่อไป