วัสดุฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกาบไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รอยอินทร์ กันทะมัง, ธนากร ลิ้มศิริวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ ปะระปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์