แผ่นแปะสิวจากเปลือกมะนาวที่มีสารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis สาเหตุการเกิดสิวอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร, กัญญณัช คงวณิช, อิสรีย์ คหกิจไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวอักเสบ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้สารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ จึงได้ทำการพัฒนาแผ่นแปะสิวจากเปลือกมะนาวที่มีสารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus และพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิวอักเสบจากเปลือกมะนาวที่มีสารสกัดจากฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus โดยทำการทดลองด้วยการสกัดแก่นฝางเสนโดยใช้เอทานอล 95 % เป็นตัวทำลาย นำไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus ด้วยวิธี paper disc diffusion และนำมาหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย (MIC) และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) จากการทดลองพบว่าค่า MIC ของเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus เท่ากับ 625 ppm และ 3,750 ppm ตามลำดับ และค่า MBC ของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus เท่ากับ 40,000 ppm ต่อจากนั้นการพัฒนาแผ่นแปะสิวจากเปลือกมะนาวที่มีสารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสนเพื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus ด้วยวิธี paper disc diffusion