แผ่นแปะรักษาสิวจากวุ้นมะพร้าวด้วยสารสกัดจากใบบัวบกและเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ นาคะวัจนะ, สิตานันท์ ศรีสุภาสิตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิวเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น โดยสาเหตุเกิดจากต่อมไขมันผลิตไขมันมาก และการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis การรักษาสิวนิยมใช้ยาปฏิชีวนะในการทำลายแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการอักเสบของสิว เช่น คลินดามัยซิน ( Clindamycin ) แต่ยาปฏิชีวนะอาจก่อให้เกิดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและอาจส่งผลข้างเคียงแก่ผู้ใช้ได้ ในปัจจุบันมีแนวคิดการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุดและสารสกัดจากใบบัวบกที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ในปัจจุบันการรักษาสิวนิยมใช้แผ่นแปะรักษาสิวจากพอลิเมอร์สังเคราะห์แต่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง จึงได้ศึกษาการนำพอลิเมอร์จากธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวที่สามารถนํามาผลิตแผ่นวุ้นที่เรียกว่า NATA de coco ซึ่งเป็นไบโอเซลลูโลสที่มีประสิทธิภาพมาดัดแปลงทำเป็นแผ่นแปะรักษาสิวสำหรับบรรจุสารสกัดหยาบของใบบัวบกและเปลือกมังคุดเพื่อให้มีความสามารถในการดูดซับสารสกัดหยาบของใบบัวบกและเปลือกมังคุดมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาการใช้สารสกัดจากใบบัวบกในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus 2) เพื่อพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิวที่ผลิตจากวุ้นมะพร้าวกับสารสกัดหยาบของใบบัวบกและเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis และ S. aureus ในการทดลองมีการสกัดสารสกัดหยาบจากใบบัวบกและเปลือกมังคุด และการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบบัวบกและเปลือกมังคุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดสิว หลังจากนั้นทำการขึ้นรูปแผ่นแปะรักษาสิวและบรรจุสารสกัดเหล่านั้นแล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดสิว ดังนั้นการพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิวที่ผลิตจากวุ้นมะพร้าวกับสารสกัดหยาบจากใบบัวบกและเปลือกมังคุดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดสิวเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์การรักษาสิวในอนาคตต่อไป