ชุดตรวจสอบโปรตีนในปัสสาวะเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคไต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธ์ธีรา วราพุฒ, ชนิดา ภิรมย์, วิทชญาดา วันทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโรคไตมีประมาณร้อยละ 8-10 ของกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ ในปีหนึ่งมีผู้ป่วยเป็นจำนวนนับล้านทั่วโลกที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรัง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลกเพื่อให้ต้องรับการฟอกเลือดหรือการปลูกถ่ายไตเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ การที่เป็นโรคไตเรื้อรังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคไตที่แม้จะดูแข็งแรงสามารถเสียชีวิตจากโรคหัวใจวาย โรคอัมพาตได้ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นโรคไตระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรกๆ มักไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษาโรค ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถตรวจโดยการตรวจเลือดเพื่อดูค่าครีเอตินินซึ่งเป็นของเสียที่ขับอกมาทางปัสสาวะ เพื่อคำนวณหาค่าการทำงานของไต

กลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการจัดทำชุดตรวจสอบโปรตีนในปัสสาวะเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคไต(Urine protein test to determine the risk of developing kidney disease) เพื่อใช้เป็นชุดตรวจเบื้องต้น