ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับนักกีฬายิงธนูผู้พิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์กันยา ธนสมบัติ, เวชพิสิฐ ขาววิเศษ, เกศกานดา รัตนดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กีฬายิงธนูเป็นกีฬาชนิดหนึ่งในการแข่งขันพาราลิมปิก และเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเวลานาน เนื่องจากมีตัวแปรมากมายที่ส่งผลต่อการแข่งขัน เช่น คันธนู องศาการยิง แรงยิง เป็นต้น จึงทำให้มีนักกีฬาไม่มากนักที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขัน ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา ซึ่งก็คือ ชุดฝึกซ้อมอัจฉริยะเพื่อนักกีฬายิงธนูคนพิการ โดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะช่วยคำนวณองศาการวางตำแหน่งของมือในการยิงแต่ละครั้งว่าใช้องศาเท่าใด อีกทั้งยังช่วยให้คำแนะนำว่าควรวางในระดับสูงขั้นหรือต่ำลง เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่คาดไว้ และตรวจวิเคราะห์อัตราการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจของนักกีฬา เพื่อทำให้เวลาที่ทำการฝึกซ้อมลดลงจากเดิมได้ จากที่ผู้เล่นต้องคาดคะเนหาระดับองศาที่ใช้ ซึ่งกว่าที่ผู้เล่นจะหาองศาได้นั้นก็ใช้ระยะเวลาที่นาน กว่าจะฝึกฝนจนชำนาญก็ยิ่งทำให้ใช้ระยะเวลาที่นานยิ่งขึ้นไปอีก ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะจัดทำชุดอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับนักกีฬายิงธนูผู้พิการ เพื่อช่วยในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น