ถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตพล เพชร์แก้วณา, ทิพรดา เบิกบาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาถุงนาโนคอมโพสิตยางพาราธรรมชาติเสริมเเรงด้วยนาโนเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกทดเเทนถุงพลาสติกเเละใช้เป็นถุงเพาะชำที่สามารถย่อยสลายได้เเละช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยสกัดนาโนเซลลูโลสด้วยกระบวนการ alkaline treatment เเละ acid hydrolysis เเล้วจึงบดด้วย ball milling เเล้วจึง crosslinked กับยางพาราด้วย crosslinked agent ประเภท Zn เเละ S เพื่อขึ้นรูปเป็นเเผ่นฟิล์มทดสอบประสิทธิภาพ tensile test, shape memory test ,degregation test เเละทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของพืชเมื่อใช้ nano-ZnO เเทน สาร crosslinked ประเภท Zn เเล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test correlation efficiently เเละ regression model