ถุงนาโนคอมโพสิตจำรูปจากยางพาราเสริมเเรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรดา เบิกบาน, กฤตพล เพชร์แก้วณา, กนกกร เพิ่มเปี่ยมทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการสังเคราะห์ถุงนาโนคอมโพสิตจำรูปจากยางพาราธรรมชาติเสริมเเรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอโดยสกัดเซลลูโลสใช้ โซเดียมไฮดรอกไซต์ กรดอะซิติกเเละกรดไฮโดรคลอริกจากนั้นทำให้มีขนาดระดับนาโนด้วยเทคนิค acid hydrolysis โดยสกัดด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกเเละเอทานอล จากนั้นไปรับสภาพยางด้วยเเอมโมเนียเเล้วจึงนำไปเชื่อมพันธะกับนาโนเซลลูโลสโดยใช้วิธี ball milling ที่มี ส่วนผสม คือ Centrifuged natural rubber latex ,

Potassium hydroxide solution , Sulphur dispersion , ZDC dispersion

, ZMBT dispersion , Zinc oxide dispersion , Nanocellulose โดยผสมที่อัตราส่วนนาโนเซลลูโลสต่อยางพาราธรรมชาติที่ 10:90 , 20:80 , 30:70 , 40:60 , 50:50 , 60:40 , 70:30 ,80:20 และ 90:10 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดต่อการใช้งาน จากนั้นตรวจสอบวัสดุโดยใช้เทคนิค scanning electron microscope (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy

(FTIR) จากนั้นขึ้นรูปถุงนาโนคอมโพสิตในอัตราส่วนต่างๆด้วยเทคนิค Blown Flim Extrusion จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของถุงนาโยคอมโพสิตด้าน การหาความหนาแน่นโดยวิธี Gradient density , การทดสอบความแข็ง (shore D)

, การทดสอบค่าโมดุลัส (Elastic modulus)

, การทดสอบสมบัติ tensile test จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนวัสดุโดยใช้ data analysis จากโปรเเกรม microsoft excel ด้วยสถิติ Correlation Coefficient เปรียบเทียบความคิดเห็นจากการใช้ถุงนาโนคอมโพสิตด้วยสถิติ T-test:Two-sample assuming Equal เเละสรุปข้อมูบความพึงพอใจด้วย Pivotable เเละเปรียบเทียบคุณสมบัติของถุงนาโนคอมโพสิตกับถุงพลาสติกเเละถุงผ้าโดยการคิดค่าเป็นเปอร์เซ็นเปรียบเทียบ

Keyword : นาโนเซลลูโลส , ยางพาราธรรมชาติ , เชื่อมพันธะ , Blown Flim Extrusion