ถุงกระดาษเพาะชำชีวภาพจากต้นกก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ธัญชนก ปาณะบุตร, พิชญพงศ์ รัตนพันธุ์, ณภัทร ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร บุญเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานถุงกระดาษเพาะชำชีวภาพจากต้นกกมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อผลิตถุงกระดาษเพาะชำชีวภาพจากต้นกก เนื่องจากปัจจุบันถุงเพาะชำที่ไช้จะกลายเป็นขยะพลาสติกจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทางผู้จัดจึงมีแนวคิดในการช่วยลดปัณหาขยะจากพลาสติกและพบว่าต้นกกเป้นพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและต้นกกเป็นพืชที่มีเส้นใยที่มีความเหนียว สามารถนำเส้นใยมาใช้ประโยชน์ผลิตเป็นถุงเพาะชำได้ โดยถุงเพาะชำที่ได้จะมีความสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยทางผู้จัดทำได้ศึกษา การสกัดเส้นใยของต้นกกด้วยสารสกัดต่างชนิดกัน คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกระดาษที่ได้ และเปรียบเทียบแรงดึงของกระดาษโดยใช้เครื่อง tensile เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกระดาษที่ได้ หลังจากนั้นนำกระดาษที่ได้ไปผลิตเป็นถุงเพาะชำชีวภาพ แล้วนำไปทดลองใช้ปลูกต้นดาวเรืองในสภาวะเดียวกันกับการปลูกด้วยถุงเพาะชำในท้องตลาด เพื่อเปรียบเทียบการใช้งาน และคุณภาพของถุงเพาะชำที่ได้โดยดูผลของการเจริญเติบโตของพืช อายุ สภาพ และการย่อยสลายของถุงเพาะชำที่ใช้งาน